logo

GRYNAPLUS

Ładowanie...

grynaplus

Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep na Stronie https://grynaplus.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep na Stronie https://grynaplus.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych sklepu na Stronie https://grynaplus.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 3. ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu na Stronie.
 2. Usługodawca – Radosław Kaczmarski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Mahone Radosław Kaczmarski, adres siedziby: 22-130 Siedliszcze, Kulik 7a , adres do doręczeń: 22-130 Siedliszcze, Kulik 7a , NIP: PL5632441735, REGON: 386225688, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: mahoneinvest@gmail.com.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 4. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu na Stronie.

§ 3 Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia zakup Punktów, oraz usług promujących media społecznościowe za pośrednictwem sklepu na Stronie korzystając z Usług Elektronicznych.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 4 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczeniu usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne.
 2. Okres zawarcia umowy jest ustalany indywidualnie.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu na Stronie w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem sklepu na Stronie Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mahoneinvest@gmail.com.
  2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 6 Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://grynaplus.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością https://grynaplus.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://grynaplus.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://grynaplus.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu na Stronie zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
© Copyright GrynaPlus.pl 2018-2022