logo

GRYNAPLUS

Ładowanie...

grynaplus

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.GRYNAPLUS.PL

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Radosław Kaczmarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mahone Radosław Kaczmarski, z siedzibą przy: 22-130 Siedliszcze, Kulik 7a, NIP: PL5632441735 (zwany dalej: „Właściciel").

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu prezentacji profilu użytkownika innym użytkownikom
 2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
  1. zarejestrowania się na stronie internetowej,
  2. zawarcia umowy,
  3. dokonania rozliczeń,
  4. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług,
  5. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
 3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
 4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANCYH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
  1. zarejestrowania się na stronie internetowej:- data urodzenia,- płeć,- adres e-mail.
  2. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:- imię i nazwisko,- płeć,- adres profilu w mediach społecznościowych,- adres e-mail.
  3. dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:- data urodzenia,- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury),- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.
 6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 2. Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VIII. PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
  1. Kategoria: Niezbędne - Niezbędne pliki cookie pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.
  2. google_auto_fc_cmp_setting: Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny;
  3. rc::e: Ten plik cookie służy do rozróżniania ludzi i botów;
  4. test_cookie: Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookies;
  5. Kategoria: Statystyka - Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witrynami, zbierając i zgłaszając informacje anonimowo.
  6. _ga: Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika;
  7. _gat: Używany przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądań;
  8. _gid: Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika;
  9. _hjAbsoluteSessionInProgress: Ten plik cookie służy do zliczania, ile razy witryna została odwiedzona przez różnych użytkowników — odbywa się to poprzez przypisanie odwiedzającemu identyfikatora, dzięki czemu odwiedzający nie zostanie dwukrotnie zarejestrowany;
  10. _hjFirstSeen: Ten plik cookie służy do ustalenia, czy odwiedzający odwiedził witrynę wcześniej, czy też jest nowym użytkownikiem witryny;
  11. _hjid: Ustawia unikalny identyfikator sesji. Dzięki temu serwis może pozyskiwać dane o zachowaniach odwiedzających w celach statystycznych;
  12. _hjIncludedInPageviewSample: Służy do wykrywania, czy nawigacja użytkownika i interakcje są uwzględnione w analizie danych witryny;
  13. ab: Ten plik cookie jest używany przez operatora witryny w kontekście testów na wielu odmianach. Jest to narzędzie służące do łączenia lub zmiany treści na stronie. Dzięki temu strona internetowa może znaleźć najlepszą odmianę/edycję witryny;
  14. d: Zbiera anonimowe dane dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas wydanych na stronie i jakie strony zostały załadowane w celu generowania raportów optymalizujących zawartość strony.
  15. Kategoria: Marketing - Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających na stronach internetowych. Intencją jest wyświetlanie reklam, które są odpowiednie i angażujące dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.
  16. __gads: Służy do rejestrowania, jakie reklamy zostały wyświetlone użytkownikowi;
  17. _fbp: Wykorzystywane przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od strony trzeciej reklamodawców;
  18. ads/ga-audiences: Wykorzystywane przez Google Ads do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie dokonują konwersji na klientów, na podstawie zachowań użytkowników online w różnych witrynach;
  19. CMID: Zbiera dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas wydanych na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam;
  20. CMPRO: Gromadzi dane o zachowaniu odwiedzających z wielu witryn, aby prezentować bardziej trafną reklamę - Pozwala to również witrynie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy;
  21. CMPS: Zbiera dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas wydanych na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam;
  22. CMST: Gromadzi dane odwiedzających związane z odwiedzinami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam;
  23. DSID: Używany przez Google DoubleClick do ponownego kierowania, optymalizacji, raportowania i przypisywania reklam internetowych;
  24. goog_pem_mod: Służy do wysyłania danych do Google Analytics o urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego w różnych urządzeniach i kanałach marketingowych;
  25. google_adsense_settings: Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach z wykorzystaniem ich usługi;
  26. google_ama_config: Zbiera dane statystyczne związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz jakie strony zostały załadowane. Celem jest segmentacja użytkowników strony internetowej według czynników, takich jak demografia i położenie geograficzne, aby umożliwić mediom i agencjom marketingowym uporządkowanie i zrozumienie ich grup docelowych w celu umożliwienia spersonalizowanej reklamy online;
  27. google_experiment_mod#: Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach z wykorzystaniem ich usługi;
  28. GoogleAdServingTest: Służy do rejestrowania, jakie reklamy zostały wyświetlone użytkownikowi;
  29. i: Rejestruje anonimowe dane użytkownika, takie jak adres IP, położenie geograficzne, odwiedzane strony internetowe i reklamy, które użytkownik kliknął, w celu optymalizacji wyświetlania reklam na podstawie ruchu użytkownika na stronach internetowych korzystających z tej samej sieci reklamowej;
  30. id: Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator jest używany w reklamach kierowanych;
  31. IDE: Wykorzystywane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jedną z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i zaprezentowania użytkownikowi reklam kierowanych;
  32. KADUSERCOOKIE: Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie użytkownika podczas ponownych odwiedzin w witrynach korzystających z tej samej sieci reklamowej. Identyfikator służy do zezwalania na reklamy kierowane;
  33. KTPCACOOKIE: Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie użytkownika podczas ponownych odwiedzin w witrynach, które korzystają z tą samą siecią reklamową. Identyfikator służy do zezwalania na reklamy kierowane;
  34. mc: Gromadzi dane dotyczące odwiedzin użytkownika na stronie, np. jakie strony zostały załadowane. Zarejestrowane dane są wykorzystywane do reklam kierowanych;
  35. mdata: Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje urządzenie powracającego użytkownika. Identyfikator jest używany w reklamach kierowanych;
  36. na_id: Służy do rozpoznawania gościa po ponownym wejściu. Umożliwia to stronie internetowej rejestrowanie zachowania odwiedzającego i ułatwia udostępnianie funkcji społecznościowych zapewnianej przez Addthis.com;
  37. na_m: Służy do rozpoznawania gościa po ponownym wejściu. Pozwala to stronie internetowej rejestrować zachowanie odwiedzającego i ułatwienia funkcji udostępniania społecznościowego zapewnianej przez Addthis.com;
  38. na_sc_e: Służy do rozpoznawania gościa po ponownym wejściu. Umożliwia to stronie internetowej rejestrowanie zachowania odwiedzającego i ułatwia udostępnianie funkcji społecznościowych zapewnianej przez Addthis.com;
  39. na_sr: Służy do rozpoznawania gościa po ponownym wejściu. Pozwala to stronie internetowej rejestrować zachowanie odwiedzającego i ułatwienia funkcji udostępniania społecznościowego zapewnianej przez Addthis.com;
  40. na_srp: Służy do rozpoznawania gościa po ponownym wejściu. Umożliwia to stronie internetowej rejestrowanie zachowania odwiedzającego i ułatwia udostępnianie funkcji społecznościowych zapewnianej przez Addthis.com;
  41. na_tc: Służy do rozpoznawania gościa po ponownym wejściu. Pozwala to stronie internetowej rejestrować zachowanie odwiedzającego i ułatwienia funkcji udostępniania społecznościowego zapewnianej przez Addthis.com;
  42. ouid: Ustawia ciąg ID dla określonego gościa. Służy do rozpoznania gościa po ponownym wejściu. Umożliwia to witrynie rejestrowanie zachowania odwiedzającego i ułatwia udostępnianie funkcji udostępniania w mediach społecznościowych przez Addthis.com;
  43. ov: Przedstawia użytkownikowi odpowiednią treść i reklamę. Usługa jest świadczona przez firmę zewnętrzną centra reklamowe, które ułatwiają reklamodawcom licytowanie w czasie rzeczywistym;
  44. pxrc: Ten plik cookie rejestruje dane odwiedzającego. Informacje są wykorzystywane do optymalizacji trafności reklamy;
  45. rlas3: Zbiera dane odwiedzających związane z wizytami użytkownika na stronie, takie jak liczba odwiedzin, średni czas wydanych na stronie i jakie strony zostały załadowane, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam;
  46. t/v2/sync: Służy do synchronizacji danych z sieciami reklamowymi;
  47. tr: Używany przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych;
  48. trk: Gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników na wielu stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane w celu optymalizacji trafności reklamy na stronie internetowej;
  49. u: Gromadzi dane o wizytach użytkowników na stronie internetowej, takie jak odwiedzane strony. Zarejestrowane dane są służy do kategoryzacji zainteresowań i profili demograficznych użytkownika pod kątem odsprzedaży w celu marketingu ukierunkowanego;
  50. uid: Tworzy unikalny, wygenerowany maszynowo identyfikator użytkownika. AddThis, którego właścicielem jest Clearspring Technologies, wykorzystuje identyfikator użytkownika, aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści w sieciach społecznościowych i dostarczanie szczegółowych statystyk różnym dostawcom;
  51. uuid: Ten plik cookie służy do optymalizacji trafności reklam poprzez zbieranie danych odwiedzających z wielu witryn — to wymiana danych odwiedzających jest zwykle zapewniana przez zewnętrzne centrum danych lub giełdę reklam.
 5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.
 6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 8. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 1. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 2. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
 3. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
 4. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
 5. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
 6. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.
© Copyright GrynaPlus.pl 2018-2022