grynaplus

GRYNAPLUS

Ładowanie...

grynaplus

GrynaPlus

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.Serwis www.grynaplus.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. 2.Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, zawierania i rozwiązywania Umów o dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.grynaplus.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. 3.Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.grynaplus.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. 4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. 4.1.ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. 4.2.ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  3. 4.3.ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. 4.4.ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  5. 4.5.oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. 1.REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 2. 2.SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.grynaplus.pl
 3. 3.USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. 4.FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej www.grynaplus.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 5. 5.KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o zgromadzonych Punktach w Potfelu.
 6. 6.FORMULARZ WYMIANY - formularz dostępny na stronie internetowej www.grynaplus.pl umożliwiający wymianę Punktów na Nagrody.
 7. 7.FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny na stronie internetowej www.grynaplus.pl umożliwiający dokonanie zakupu Punktów
 8. 8.SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii przez Usługobiorców.
 9. 9.FORUM DYSKUSYJNE - czat wirtualny w Serwisie www.grynaplus.pl, za pośrednictwem którego Usługobiorcy mają możliwość wymiany opinii dotyczących treści dostępnych w Serwisie i związanych z jego działalnością.
 10. 10.PORTFEL - funkcjonalność Konta pozwalająca na gromadzenie Punktów. Portfel każdego Usługobiorcy jest związany z jego Kontem w Serwisie.
 11. 11.PUNKTY - punkty zdobyte przez Usługobiorcę za wykonywanie Zadań w Serwisie lub podejmowanie innych aktywności w Serwisie, które Usługobiorca może wymieniać na Nagrody.
 12. 12.ZADANIE - określona operacja lub aktywność przeprowadzona za pośrednictwem urządzenia Usługobiorcy zgodnie z instrukcją przedstawioną przez Usługodawcę, za którą Usługobiorca otrztmuje określoną ilość Punktów wskazaną w opisie Zadania lub aktywności.
 13. 13.LINK - link przekierowywujący do gry lub ankiety, za zagranie w którą lub za wypełnienie której Usługobiorca może otrzymać Punkty.
 14. 14.USŁUGODAWCA - Radosław Kaczmarski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Mahone Radosław Kaczmarski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres do doręczeń: 20-291 Lublin, Urbanowicza 5/21-, NIP: 5632441735, REGON: 386225688, adres poczty elektronicznej (e-mail): mahoneinvest@gmail.com, numer telefonu: +48 501 021 497.
 15. 15.USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16. 16.KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych z Usługodawcą.
 17. 17.KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 18. 18.PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 19. 19.TREŚĆ CYFROWA - dane wytwarzane i dostarczane przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
 20. 20.USŁUGA CYFROWA - usługa pozwalająca Usługobiorcy na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Usługobiorcę lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej (np. Konto).
 21. 21.UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUGI CYFROWEJ - umowa zawarta między Usługobiorcą, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa.
 22. 22.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.
 23. 23.CENA - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych którą Klient jest obowiązany ponieść w celu zakupienia odpowiedniej liczby Puntów.

§ 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. 1.Serwis www.grynaplus.pl służy do zdobywania Punktów poprzez wykonywanie określonych Zadań lub podejmowania innych aktywności w ramach Serwisu i ich wymiany na Nagrody.
 2. 2.Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. 2.1.prowadzenie Konta,
  2. 2.2.Formularz Wymiany,
  3. 2.3.Formularz Zamówienia,
  4. 2.4.System Opinii,
  5. 2.5.Forum Dyskusyjne.
 3. 3.Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. 4.Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych, w tym w szczególności artykułów sponsorowanych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. 1.Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. 2.Do zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej (w postaci prowadzenia Konta) dochodzi z chwilą założenia Konta przez Usługobiorcę poprzez Formularz Rejestracji. Potwierdzenie założenia Konta będące jednocześnie potwierdzeniem zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej, które przesyłane jest Usługobiorcy wiadomością mailową na adres mailowy podany w Formularzu Rejestracji.
 3. 3.Dostarczenie tj. udzielenie Usługobiorcy dostępu do Usługi Cyfrowej następuje po kliknięciu przez Usługobiorcę w link aktywacyjny przesłany w wiadomości mailowej, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu.
 4. 4.Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na:
  1. 4.1.korzystaniu z Konta zawierana jest na czas nieoznaczony,
  2. 4.2.umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Wymiany zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia dyspozycji wymiany Punktów na Nagrodę albo zaprzestania jej składania przez Usługobiorcę,
  3. 4.3.umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  4. 4.4.umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
  5. 4.5.umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia komentarza na Forum Dyskusyjnym albo zaprzestaniu jego zamieszczania przez Usługobiorcę. W ramach Serwisu obowiązują następujące warunki korzystania z Forum Dyskusyjnego:
   1. a)Usługodawca podejmuje starania mające na celu niezwłoczne usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne,
   2. b)korzystając z Forum Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania,
   3. c)temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje,
   4. d)zawartość każdego wpisu zamieszczonego na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy (poza wiadomościami pisanymi przez niego),
   5. e)Usługodawca jest uprawniony do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku lub postu, jeśli narusza on postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa,
   6. f)w przypadku powzięcia wiadomości o wypowiedziach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub podejrzeniu takiego naruszenia (w szczególności wypowiedzi obrażające konkretne osoby lub podmioty, zawierające hasła wzywające do nienawiści, rasizmu itp.), Usługodawca zobowiązuje się powiadomić odpowiednie służby, udostępniając im wszelkie niezbędne dane takie jak adres IP czy adres e-mail,
 5. 5Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. 5.1.komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. 5.2.dostęp do poczty elektronicznej,
  3. 5.3.przeglądarka internetowa,
  4. 5.4.włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. 6Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. 7Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. 8Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. 9Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.
 10. 10Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także do zablokowania lub usunięcia Konta Usługobiorcy, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy jego działania w Serwisie lub wypowiedzi zawierają elementy:
  1. 10.1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. 10.2.o charakterze rasistowskim,
  3. 10.3.noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  4. 10.4.naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  5. 10.5.wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  6. 10.6.reklamujące inne serwisy, w tym serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu,
  7. 10.7.będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
  8. 10.8.zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 11. 11Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danej treści z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Usługobiorcę w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie daną treść Usługobiorca dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich.
 12. 12Bezwzględnie zakazane jest tworzenie przez Użytkowników tzw. multikont. Każdy użytkownik ma możliwość posiadania jedynie jednego Konta w Serwisie. W przypadku tworzenia tzw. multikont Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Konta i/lub wyzerowania Portfela przypisanego do danego Konta.

§ 5 GROMADZENIE I WYMIANA PUNTÓW NA NAGRODY

 1. 1.Za wykonywanie Zadań oraz podejmowanie innych aktywności dostępnych w ramach Serwisu (np. udział w rywalizacjach z innymi użytkownikami Serwisu, codzienne logowanie się do Serwisu, branie udziału w quizach itp.), Uslugobiorca bezpłatnie uzyskuje Punkty, które następnie może wymieniać na Nagrody.
 2. 2.Wymiana Punktów na Nagrody odbywa się za pośrednictwem Formularza Wymiany dostępnego w zakładce „https://grynaplus.pl/nagrody” dostępnej w menu serwisu www.grynaplus.pl.
 3. 3.W celu uzyskania Nagrody, Użytkownik wybiera konkretną Nagrodę (na której wmianę, pozwala mu liczba Punktów zgromadzonych w Porfelu) na którą Punkty mają zostać wymienione.
 4. 4.Nagrody stanowią Treści Cyfrowe i są one dostarczane Usługobiorcy, niezwłocznie, tj. przeciętnie nie później niż w ciągu 24 h od złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji wymiany Punktów na Nagrodę za pośrednictwem Formularza Wymiany (w przypadku niektórych Nagród, np. skinów do CS2, czas dostarczenia może zostać wydłużony do 10 dni roboczych), na adres mailowy przypisany do Konta Usługobiorcy w Serwisie.
 5. 5.Wymiana Punktów na Nagrodę, powoduje odpowiednie uszczuplenie liczby Punktów zgromadzonych w Potfelu Usługobiorcy.
 6. 6.Roszczenia reklamacyjne odnoszące się do wymiany Nagród należy kierować do Usługodawcy zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 9 niniejszego Regulaminu.
 7. 7.Punkty zgromadzone przez Usługobiorcę w Portfelu (zarówno za wykonywanie Zadań i podejmowanie aktywności w Serwisie, jak i zakupione zgodnie z postanowieniami, o których mowa w § 6 Regulaminu) mogą być wykorzystane tylko w celu wymiany na Nagrody prezentowane w Serwisie i nie mogą zostać wypłacone w postaci realnego środka płatniczego.

§ 6 ZAKUP PUNKTÓW

 1. 1.Usługobiorca oprócz zdobywania Punktów na zasadach określonych w § 5 Regulaminu, ma także możliwość opłatnego nabycia Punktów w Serwisie.
 2. 2.W celu zakupienia Punktów (i tym samym zawarcia Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej) niezbędne jest wcześniejsze zalogowanie się do Konta oraz złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia na wybraną liczbę Punktów poprzez Formularz Zamówienia dostępny w Serwisie.
 3. 3.Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 4. 4.Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  1. 4.1.potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. 4.2.niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  3. 4.3.potwierdzenie Usługodawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 8 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, w której przedmiotem jest Treść Cyfrowa niedostarczona na nośniku materialnym.
 5. 5.Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej między Klientem a Usługodawcą. Każdy zakup Punktów będzie potwierdzany dowodem zakupu, który wysłany jest pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta przypisany do Konta.
 6. 6.Sposoby płatności.
  1. 6.1.płatności za Punkty Klient może dokonać za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności HotPay,
  2. 6.2.Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia i dostarczeniem Punktów. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków,
  3. 6.3.Punkty zostaną dostarczone Klientowi dopiero po ich opłaceniu, na adres e-mail przypisany do Konta, niezwłocznie tj. do 24 godzin od pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
 7. 7.Reklamacje.
  1. 7.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9 z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r.,
  2. 7.2.Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu, za brak zgodności Treści Cyfrowej (lub Usługi Cyfrowej) z Umową:
   1. a)w przypadku gdy Treść Cyfrowa (lub Usługa Cyfrowa) jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły - przez cały okres trwania Umowy,
   2. b)w przypadku, gdy Treść Cyfrowa (lub Usługa Cyfrowa) jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami - Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
  3. 7.3.Klient zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej (lub Usługi Cyfrowej) z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
  4. 7.4.zawiadomienia o braku zgodności Treści Cyfrowej (lub Usługi Cyfrowej) z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mahoneinvest@gmail.com
  5. 7.5.w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
  6. 7.6.Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu - nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  7. 7.7.Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Treści Cyfrowej (lub Usługi Cyfrowej) do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach.
  8. 7.8.W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu, Usługodawca odpowiednio:
   1. a)doprowadza Treść Cyfrową (lub Usługę Cyfrową) do zgodności z Umową na swój koszt,
   2. b)obniża cenę Treści Cyfrowej (lub Usługi Cyfrowej) (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zgodnej z umową do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezgodnego z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły - uwzględniać czas, w którym Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 8 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 8 o obniżeniu ceny,
   3. c)zwraca Cenę Treści Cyfrowej (lub Usługi Cyfrowej) najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu,
  9. 7.9.odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
  10. 7.10.Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa (lub Usługa Cyfrowa) była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał,
  11. 7.11.Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej (lub Usłudze Cyfrowej) niezgodnej z umową, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 8. 8.Odstąpienie od umowy.
  1. 8.1.Z zastrzeżeniem pkt 8.3 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą,
  2. 8.2.termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 8 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:
   1. a)dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 8 Regulaminu objął produkt w posiadanie,
   2. b)dla umów o świadczenie usług - od dnia zawarcia umowy.
  3. 8.3.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 8 Regulaminu, w wypadku Umowy:
   1. a)świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
   2. b)o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie,
  4. 8.4.prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym,
  5. 8.5.po odstąpieniu od umowy przez Klienta, Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej (lub Usługi Cyfrowej), z wyjątkiem treści, które:
   1. a)są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową lub Usługą Cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy,
   2. b)dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, która stanowiły przedmiot umowy,
   3. c)zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
   4. d)zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 9. 8.6.Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 8.5 niniejszego paragrafu, Usługodawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę, nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego,
 10. 8.7.w przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Klientowi, o dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej, w szczególności zablokowanie Konta użytkownika.

§ 7 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. 1.W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 8 Regulaminu.
 2. 2.Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. 3.Usługodawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.
 4. 4.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. 1.Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. 2.Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. 2.1.niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. 2.2.odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z umową
  3. 2.3.prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 3. 3.Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. 4.Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 9 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. 1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mahoneinvest@gmail.com
 2. 2.W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. 3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. 4.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 10 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. 1.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. 1.1.wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta),
  2. 1.2.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mahoneinvest@gmail.com lub poprzez usunięcie Konta w zakładce „ustawienia konta” dostępnej pod adresem https://grynaplus.pl/ustawienia-konta,
  3. 1.3.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 2 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  4. 1.4.wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. 2.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. 1.Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.grynaplus.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 11 pkt 3) są własnością Radosława Kaczmarskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Mahone Radosław Kaczmarski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres do doręczeń: 20-291 Lublin, Urbanowicza 5/21 NIP: 5632441735, REGON: 386225688. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.grynaplus.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. 2Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.grynaplus.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. 3.Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.grynaplus.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.grynaplus.pl użyte są w celach informacyjnych.
 4. 4.Usługobiorca przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. 1.Usługodawca nie odpowiada za zablokowanie IP, brak dostępu do serwera lub jakiekolwiek błędy gry lub ankiety, do której Link znajduje się na stronie Serwisu i jest związany z wykonaniem Zadania dostępnego w Serwisie. Wszelkie roszczenia z tym związane należy kierować do usługodawcy danej gry lub ankiety.
 2. 2.Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 3. 3.Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.
 4. 4.Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 5. 5.Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
  1. 5.1.za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. 5.2.w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. 5.3.za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. 5.4.za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. 5.5.za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. 2.W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. 3.W przypadku, gdy Treści Cyfrowe (lub Usługa Cyfrowa) są dostarczane Usługobiorcy w sposób ciągły lub w częściach, Usługodawca jest uprawniony do dokonywania w nich zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia ich funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Usługobiorcy.
 4. 4.Usługodawca informuje Usługobiorcę o zmianach, o których mowa w pkt 3 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Usługobiorcy do Treści Cyfrowej (lub Usługi Cyfrowej) i na korzystanie z niej, Usługodawca informuje o niej Usługobiorcę z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
  1. 4.1.terminie dokonania zmiany,
  2. 4.2.właściwościach zmiany,
  3. 4.3.prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 5. 5.Usługodawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Usługobiorcy uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, zgodnych z umową i w stanie niezmienionym.
 6. 6.Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 7 niniejszego paragrafu.
 7. 7.Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. 7.1.ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 8 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.
  2. 7.2.ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. 8.Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 9. 9.Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.