logo

GRYNAPLUS

Ładowanie...

grynaplus

Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach domeny grynaplus.pl
 2. Portal - należy przez to rozumieć usługę świadczoną w ramach domeny grynaplus.pl.
 3. Konto Użytkownika - indywidualne konto użytkownika.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, zarejestrowana i użytkująca w pełnym zakresie z usług świadczonych w ramach domeny grynaplus.pl.
 5. Nagroda - bonifikata przyznawana Użytkownikowi w związku ze zdobyciem określonej liczby punktów oraz spełnieniu innych zasad i warunków określonych przez grynaplus.pl.
 6. Sklep - miejsce, w którym Użytkownik może dokonać wyboru Nagrody.
 7. Gry – gry udostępnione w grynaplus.pl.
 8. Punkty - punkty przyznawane Użytkownikowi, gromadzone na Koncie Użytkownika.

§ 2 Zasady funkcjonowania Portalu

 1. Warunkiem technicznym niezbędnym do prawidłowej rejestracji i korzystania z Portalu jest posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadanie przeglądarki internetowej obsługującej kody HTML5 lub starsze.
 2. Korzystanie z usług Portalu jest bezpłatne.
 3. Rejestracja w Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Rejestracja w Portalu dokonywana jest na czas nieokreślony.
 5. Zabroniona jest rejestracja Konta Użytkownika za pomocą tymczasowych adresów e-mail.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto.
 7. Użytkownik nie może zbyć praw wynikających z posiadania konta Użytkownika na Portalu na rzecz osoby trzeciej.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników związane z korzystaniem z Portalu w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa. Użytkownicy Portalu ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w szczególności są odpowiedzialni za zgodność swoich działań z obowiązującym prawem.
 9. W celu Rejestracji bezpośredniej Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, login, hasło oraz zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu. Nie można używać nazwy użytkownika, która jest już wykorzystywana przez kogoś innego, która jest sprzeczna z Warunkami lub zasadami netykiety, lub która jest obraźliwa, wulgarna, obsceniczna, zniesławiająca, lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawa osób trzecich (w szczególności, bez ograniczeń, prawa do nazwy/nazwiska i wizerunku).
 10. Użytkownik nie powinien ujawniać hasła do Konta osobom trzecim. Operator nigdy nie żąda ujawnienia hasła i nigdy nie będzie kontaktować się z Użytkownikiem w celu podania pytań pomocniczych do hasła. Korzystanie z Konta za pomocą hasła, w szczególności dokonywanie jakiejkolwiek Transakcji.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie Nazwy Użytkownika w związku z korzystaniem z Zasobów.
 12. Do jednego adresu IP może być przypisane tylko jedno Konto w Portalu. W przypadku posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta na tym samym IP, Administrator może zablokować Konta, a następnie wezwać Użytkownika do dokonania wyboru jednego z nich oraz usunięcia pozostałych. W razie braku reakcji ze strony Użytkownika, Administrator może usunąć Konta Użytkownika po upływie 14 dni od daty bezskutecznego wezwania Użytkownika.
 13. Zakaz tworzenia kont przy użyciu VPN/Proxy. W momencie założenia konta w ten sposób, Administrator ma prawo zablokować do niego dostęp.

§ 3 Punkty i nagrody

 1. Użytkownik uzyskuje bezpłatnie Punkty w zamian za wypełnianie zadań podczas korzystania z Gier umieszczonych na Portalu.
 2. Użytkownik uzyskuje bezpłatnie Punkty w przypadku polecenia lub promocji Portalu, lub podpięcia go pod profil na portalu społecznościowym.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zebranych przez Użytkownika Punktów oraz anulowaniu realizacji Nagród.
 4. Warunkiem otrzymania Nagród przez Użytkownika jest potwierdzenie adresu e-mail w trakcie procesu rejestracji oraz zebranie określonej liczby Punktów.
 5. Użytkownik otrzyma Nagrodę po spełnieniu warunków określonych przez Administratora. Liczba Punktów, uprawniająca do otrzymania Nagrody zostaje wskazana na Portalu przez Administratora.
 6. Użytkownik dokonuje wyboru Nagrody w Sklepie. Każda Nagroda ma przyznaną liczbę Punktów za które Użytkownik może ją nabyć.
 7. Administrator powinien przekazać Nagrodę w terminie nie dłuższym niż 31 dni od dnia wymiany punktów na Nagrode przez Uzytkownika.
 8. Otrzymanie Nagrody powoduje automatyczne zmniejszenie liczby Punktów na Koncie Użytkownika.
 9. Zakaz korzystania z metod szybszego zdobywania punktów w mini grach pod rygorem natychmiastowej blokady konta.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O planowanej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników na stronie grynaplus.pl w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z nową treścią Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 2. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 1 lipca 2018.
© Copyright GrynaPlus.pl 2018-2022